Korupcijos prevencija

Kas yra korupcija?
Tai bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatyto elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. Dažniausiai pasitaikantys nusikaltimai yra: kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi bei tarnybinių pareigų neatlikimas.

ĮSTAIGOS VADOVO KREIPIMASIS

Labai prašome jūsų prisijungti prie valstybinės iniciatyvos,

skatinančios skaidrų ir geranorišką medikų bendravimą su pacientais – be kyšių.

VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties medikams pats didžiausias jų darbo įvertinimas yra jūsų ištartas žodis „ačiū” ir nuoširdi šypsena.

Todėl siūlome, padėkokite už suteiktas medicinos paslaugas mūsų medikams ne pinigais ar kitokiomis dovanomis, o paprastu žodžiu „ačiū“.

KUR IR KAIP PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ

Kur kreiptis?

 • Asmuo, susidūręs su galimai korupcinio pobūdžio veikla VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotyje, gali kreiptis į įstaigos vyr. specialistą Gintarą Chščenavičių, tel. 8 315 74747, el. paštu pranesu@alytausgmp.lt
 • Kiekvienas asmuo, kuris mano, kad jo atžvilgiu yra atliekami neteisėti veiksmai, susiję su korupcija, gali kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), LR Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) bei policiją pareiškimu, skundu, pasiūlymu, pranešimu raštu ar žodžiu.
 • Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kuriuo veiksmus skundžiate vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Mes užtikriname asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotyje tikslais.
 • Informaciją apie įstaigoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus galima pateikti per įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (elpašto adresu pranesu@alytausgmp.lt).

Pranešti apie korupciją galite:

 1. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/ arba pateikiant elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba karštosios linijos telefonu 8 5 266 3333;
 2. Policijai: bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous;
 3. Sveikatos apsaugos ministerijai: elektroniniu paštu korupcija@sam.lt arba anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2).
ANTIKORUPCINIS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS

Kviečiame peržiūrėti trumpas antikorupcines video paskaitas:

 1. „Korupcijos rizikos: ES lėšų administravimas ir panaudojimas“: https://www.youtube.com/watch?v=fAnIp6pfKyY
 2. „Korupcijos rizikos: ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė“: https://www.youtube.com/watch?v=GFaDNLEuCMQ&t=13s
 3. „Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“: https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0
 4. „Korupcijos rizikos: aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas“: https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY&t=6s
 5. „Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“: https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig
PACIENTAMS

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

Pacientas turi šias teises:

 1. Gauti nemokamą skubią ir neatidėliotiną būtinąją greitosios medicinos pagalbą. Įstaigose pacientų teisės negali būti varžomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių;
 2. Turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir sveikatos priežiūros įstaigos personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus;
 3. Jeigu pacientui greitai suteikti būtinąją medicinos pagalbą nėra galimybių, medikai turi informuoti jį apie priežastis ir laiką, kurį pacientas turės laukti, kol jam bus suteikta būtinoji medicinos pagalba, tuo laiku teikti informaciją, duoti nurodymus telefonu;
 4. Gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti;
 5. Įstaigoje pacientui ar jo įgaliotam atstovui turi būti pateiktas gydytojo ir bendruomenės slaugytojo  vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie kvalifikaciją;
 6. Pacientui pageidaujant, turi būti pateikti medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydytojas ar bendruomenės slaugytojas pažymi kvietimo kortelėje;
 7. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jei Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Teikiant būtinąją skubią medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus jo gyvybei ir sveikatai, pagalba turi būti suteikta ir be paciento sutikimo;
 8. Teikiant būtinąją skubią medicinos pagalbą, kuriai yra būtinas paciento atstovo sutikimas, ji gali būti teikiama ir atstovo sutikimu. Jei jo negalima gauti laiku arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydytojo ar bendruomenės slaugytojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tai apie tai turi būti pažymima kvietimo kortelėje;
 9. Pacientas turi teisę į informacijos konfidencialumą. Šis reikalavimas netaikomas, kai duomenys reikalingi teismui, komisijoms ar kitoms valstybinėms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;
 10. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į Įstaigos vadovą. Įstaigos vadovas ar jo pareigas einantis asmuo per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus. Nepatenkintas nagrinėjimu ir jo rezultatais, pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į teismą arba į valstybės institucijas, kurios pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją. Jei pacientas (jo atstovas) kreipiasi į Sveikatos apsaugos ministeriją, kuri kreipimąsi išnagrinėja pati arba pagal nagrinėjimo klausimo pobūdį privalo jį perduoti nagrinėti kitoms valstybės institucijoms, kurios kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją. Šių institucijų, Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų sprendimus ir veiksmus (neveikimą) pacientas (jo atstovas) taip pat turi teisę apskųsti teismui;
 11. Jei reikia pacientui tolimesnės medicinos pagalbos, jam išaiškinama esama tvarka, tačiau galutinį pasirinkimą pareiškia pacientas arba jo artimieji (jei pacientas nesąmoningas, neveiksnus, nepilnametis). Pacientui atsisakius nuo tolimesnės būtinos medicininės pagalbos, yra paimamas raštiškas atsisakymas iš paciento arba jo artimųjų ir tai pažymima kvietimo kortelėje F110/a;
 12. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai;
 13. Pacientai gali turėti ir kitų teisės aktuose numatytų teisių.

Pacientų pareigos:

 1. Registruojant iškvietimą, pacientas ar jo artimieji privalo aiškiai ir teisingai atsakyti į pateiktus klausimus: nurodyti tikslų adresą, paciento vardą, pavardę, amžių, telefono numerį, pagrindinius nusiskundimus, o taip pat apibūdinti, kaip privažiuoti prie nurodyto namo, objekto, reikalui esant ar nakties metu, pasitikti greitosios medicinos pagalbos automobilį, medikus palydėti į įvykio vietą;
 2. Iki atvyks greitosios medicinos pagalbos brigada, vykdyti medicinos darbuotojų nurodymus;
 3. Pacientas, jo artimieji, asmenys privalo suteikti visą turimą informaciją, susijusią su paciento liga, trauma, nelaimingu atsitikimu, apsinuodijimu arba kitomis sveikatai galinčiomis pakenkti aplinkybėmis;
 4. Pagarbiai elgtis su greitosios medicinos pagalbos stoties personalu, jai geranoriškai padėti, sudaryti sąlygas skubiam medicininės pagalbos teikimui;
 5. Turėti kitų teisės aktuose įtvirtintų pareigų.

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas mokamų paslaugų srityje

 

Viešoji įstaiga Alytaus rajono
savivaldybės greitosios
medicinos pagalbos stotis

Adresas: Ligoninės g. 12, 62114 Alytus, Lietuva

Darbo laikas: I –IV 08:00 –17:00, V 08:00 –15:45
Pietų pertrauka 12:00 –12:45

Telefonas / faksas: (8 315) 74747

El. paštas: alytausgmp@alytausgmp.lt