Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

KOKIAS TEISES DUOMENŲ SUBJEKTAS TURI?

 • Gauti informaciją apie duomenų subjekto duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su duomenų subjekto duomenimis (įskaitant vaizdo įrašus), gauti jų kopijas;
 • Reikalauti duomenis ištaisyti, ištrinti, perkelti ar apriboti jų tvarkymą;
 • Reikalauti apriboti duomenų tvarkymą arba
 • Reikalauti perkelti duomenų subjekto duomenis kitiems duomenų valdytojams;
 • Atšaukti duotą sutikimą duomenų tvarkymui;
 • Neduoti sutikimo dėl neprivalomų duomenų tvarkymo;
 • Skųsti Įstaigos veiksmus.

 

KAIP ĮGYVENDINTI TURIMAS TEISES?

Duomenų subjektas ir / ar darbuotojas, atvykęs ir pateikęs Įstaigai ar DAP Gintarui Chščenavičiui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinį įrašų saugojimo laikotarpį. Įstaiga, gavusi tokį paklausimą dėl vaizdo duomenų, susijusių su Duomenų subjektu ir / ar darbuotoju, tvarkymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos atsako, ar su juo susiję vaizdo duomenys yra saugomi, ir, jei saugomi, Įstaigos vadovo įsakymu įgaliotas darbuotojas (vyr. slaugos administratorius) vaizdo duomenis įrašo ir pateikia saugioje duomenų laikmenoje (CD, DVD, kt.) arba sudaro galimybę Įstaigos patalpose peržiūrėti vaizdo įrašą.

 

KAM GALIME PERDUOTI DUOMENŲ SUBJEKTO DUOMENIS?

 1. Valstybės institucijoms (VMI, Sodra, teismai, antstoliai, notarai, teisėsaugos institucijos), esant teisės aktų reikalavimams arba teisėtų Darbdavio interesų/teisių gynimo pagrindu (pvz. įsiskolinimo ieškojimui, teisinių ginčų nagrinėjimui, valstybinių institucijų reikalavimų pagrindu, kt.);
 2. Pašto ar kurjerių tarnyboms, ar analogiškas paslaugas teikiantiems subjektams;
 3. Kitam subjektui: Duomenų subjekto prašymu ir/ar sutikimu.

 Perduodami Duomenų subjekto duomenis veikiame išimtinai tik Duomenų subjekto interesais arba laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, perdavimo metu užtikriname perduodamų duomenų apsaugą.

 

KIEK LAIKO GALIME SAUGOTI / TVARKYTI DUOMENŲ SUBJEKTO DUOMENIS?

 Duomenų subjekto duomenis saugome:

 • Tiek, kiek to reikalauja teisės aktai, pavyzdžiui darbo sutartys saugomos 50 metų, darbo užmokesčio duomenys saugomi 10 metų;
 • Susirašinėjimas (gauti, siunčiami dokumentai) – 5 metus;
 • Vaizdo įrašus – 90 dienų;
 • GPS duomenys (lengvųjų automobilių kontrolės duomenys) – 1 metai.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo taisyklės

Duomenų subjektas gali susipažinti su dokumentais susijusiais su jų duomenų tvarkymu, gauti papildomą informaciją apie savo teises ir jų apimtis ir, manant, kad buvo padaryti pažeidimai, kreiptis į atsakingą asmenį Gintarą Chščenavičių žodžiu arba raštu ir / ar atitinkamas kompetentingas institucijas: Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, teismą, kt.

Ligoninės g. 12, Alytus

Telefonu: +370 315 74747

El. paštu: alytausgmp@alytausgmp.lt

Nuoroda į tinklapį: https://vdai.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga

 

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba

Alytaus teritorinis skyrius

Adresas: Ligoninės g. 12, 62114 Alytus, Lietuva

Darbo laikas: I –IV 08:00 –17:00, V 08:00 –15:45
Pietų pertrauka 12:00 –12:45

Telefonas / faksas: (8 315) 74747

El. paštas: alytus@greitojipagalba.lt