Informacija kviečiančiajam GMP

Informacija kviečiančiajam pagalbą

Išsami ir aiški informacija, kviečiant greitąją medicinos pagalbą (toliau – GMP), gali žymiai sutrumpinti brigados atvykimo laiką ir išgelbėti nukentėjusiojo gyvybę arba mažinti komplikacijų tikimybę. Tam, kad greičiau ir efektyviau GMP brigada atvyktų ir suteiktų reikiamą pagalbą, kvietėjas turėtų palaukti GMP ekipažo, jį pasitikti bei nurodyti, kaip greičiau pasiekti pacientą.
Todėl kviečiantysis turi tiksliai ir aiškiai atsakyti į šiuos GMP dispečerio klausimus:

  • paciento adresas, durų kodas;
  • kvietimo priežastis;
  • duomenys apie pacientą:
  • amžius, lytis;
  • vardas, pavardė;
  • kviečiančio asmens ryšys su pacientu;
  • kita.

Visi vykstantys pokalbiai tarp kviečiančiojo ir GMP dispečerio yra įrašomi!

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – sveikatos priežiūros tikslas (užtikrinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą ir iškvietimų aptarnavimo operatyvumą). Tvarkant asmens duomenis, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarka, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2001-02-01 įsakymu Nr. 65 bei galiojančiais jos pakeitimais (kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą), Asmens duomenų tvarkymo VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotyje taisyklėmis, patvirtintomis VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2015-05-29 įsakymu Nr. V-33 ir jo pakeitime.

Duomenų subjektas, pateikdamas duomenų valdytojui – VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stočiai (Ligoninės g. 12, Alytus) (toliau – Viešoji įstaiga) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su asmens duomenimis sudaroma pateikus Viešajai įstaigai rašytinį prašymą dėl susipažinimo su asmens duomenimis paštu, faksu ar elektroninio ryšio priemonėmis (jei yra galimybė identifikuoti asmenį, patvirtinusį savo asmens tapatybę). Viešoji įstaiga, gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo subjekto kreipimosi dienos. Jei duomenų subjekto prašymas išreikštas rašytine forma, Viešoji įstaiga atsakymą jam turi pateikti raštu registruotu laišku.

Asmens duomenų tvarkymo VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotyje taisyklėmis, patvirtintomis VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2015-05-29 įsakymu Nr. V-33 (toliau – taisyklės).

Taisyklių pakeitimas.

 

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba

Alytaus teritorinis skyrius

Adresas: Ligoninės g. 12, 62114 Alytus, Lietuva

Darbo laikas: I –IV 08:00 –17:00, V 08:00 –15:45
Pietų pertrauka 12:00 –12:45

Telefonas / faksas: (8 315) 74747

El. paštas: alytus@greitojipagalba.lt